Main Slider

6/recent-posts/slider-tag

Chúa Nhật V Mùa Chay năm A

28.3.20

Bài đọc I: Ed 37,12-14 Ta sẽ đặt Thần Khí của Ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh. Bài trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. Đứ...

Chúa Nhật IV Mùa Chay năm A

21.3.20

Bài đọc I: 1 Sm 16,1b.6-7.10-13a Ông Đa-vít được xức dầu tấn phong làm vua Ít-ra-en. Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất. Thời đó, Đ...

Hình ảnh chủ đề của Colonel. Được tạo bởi Blogger.